Регламент НКЕК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку
18 лютого 2022 року № 1

 

РЕГЛАМЕНТ
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку

(із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку
від 17.03.2022 № 21
від 13.07.2022 № 112
від 31.05.2023 № 220)

1. Загальні положення

Регламент Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (далі – Регламент) розроблений відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», інших актів законодавства та встановлює порядок організації діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, пов’язаної із здійсненням її повноважень.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (далі – Регуляторний орган, Комісія, НКЕК).

Регуляторний орган спрямовує свою діяльність на виконання Конституції України, законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», «Про електронні комунікації», «Про поштовий зв’язок» та інших актів законодавства, що регулюють відносини у відповідних сферах.

З метою дотримання принципів відкритості, прозорості, гласності процесу державного регулювання Регуляторний орган забезпечує постійну роботу та оновлення офіційного веб-сайту регуляторного органу в мережі Інтернет (далі – офіційний веб-сайт Регуляторного органу).

У випадках, не врегульованих у цьому Регламенті, з питань організації діяльності Регуляторного органу працівники Регуляторного органу  керуються законодавством України.

Зміни та доповнення до цього Регламенту вносяться за рішенням НКЕК, проект якого готується, розглядається та приймається Регуляторним органом з урахуванням вимог цього Регламенту.

Дія цього Регламенту не поширюється на здійснення регуляторної діяльності, пов’язаної з прийняттям актів, що стосуються питань запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану.

(розділ 1 доповнено абзацом згідно з рішенням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання

послуг поштового зв’язку від 17.03.2022 № 21)

2. Організація роботи Регуляторного органу

2.1. Організація роботи

2.1.1. Повноваження, права та обов’язки Голови та членів Регуляторного органу визначаються законами України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», «Про електронні комунікації», «Про поштовий зв’язок» та іншими актами законодавства, що регулюють відносини у відповідних сферах.

2.1.2. До складу Регуляторного органу входять сім членів, у тому числі Голова.

Призначення, припинення повноважень Голови та членів Регуляторного органу здійснюється виключно відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку». 

До призначення в установленому порядку розпорядженням Кабінету Міністрів України членів Регуляторного органу згідно із Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» повноваження Голови та членів НКЕК  здійснюють посадові особи, які на день набрання чинності цим Законом перебували на відповідних посадах Голови та членів державного колегіального органу – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.  Строк таких повноважень згідно з пунктом 5 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону становить різницю між шістьма роками та строком перебування їх на посаді до дня набрання чинності цим Законом.

2.1.3. Голова Регуляторного органу:

1) очолює Регуляторний орган, спрямовує його діяльність;
2) скликає засідання Регуляторного органу та головує на них, підписує від імені Регуляторного органу постанови, рішення, розпорядження;
3) підписує розпорядження на підставі рішення Регуляторного органу про розподіл обов’язків між членами Регуляторного органу відповідно до Регламенту Регуляторного органу;
4) представляє Регуляторний орган у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадянами, громадськими об’єднаннями, а також з міжнародними установами та організаціями;
5) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України у порядку, встановленому законом;
6) визначає члена Регуляторного органу, уповноваженого виконувати функції та повноваження Голови у разі його відсутності;
7) видає розпорядження про призначення та звільнення з посади керівника апарату Регуляторного органу на підставі рішення НКЕК;
8) затверджує штатний розпис апарату Регуляторного органу;
9) затверджує структуру Регуляторного органу на підставі рішення Регуляторного органу в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України;
10) затверджує схему посадових окладів працівників апарату, проект якої готується Управлінням фінансового забезпечення за погодженням Управління персоналу, Департаменту правового забезпечення та керівника апарату;
11) здійснює інші повноваження, визначені законами України.

Голова та члени регуляторного органу зобов’язані:

1) брати участь у всіх засіданнях Регуляторного органу (крім випадків відсутності із законних підстав);
2) здійснювати підготовку питань до розгляду Регуляторним органом відповідно до розподілу обов’язків;
3) брати участь у голосуванні з усіх питань, щодо яких приймаються рішення Регуляторного органу;
4) не розголошувати інформацію з обмеженим доступом, яка стала їм відома у зв’язку із здійсненням ними їхніх повноважень;
5) дотримуватися вимог Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» та цього Регламенту.

Члени регуляторного органу мають право:

1) ознайомлюватися з документами, які надходять до Регуляторного органу, та документами, що розробляються, опрацьовуються Регуляторним органом, його апаратом;
2) вносити пропозиції щодо організації роботи, порядку денного засідань Регуляторного органу та проектів рішень Регуляторного органу;
3) виступати на засіданнях Регуляторного органу, брати участь в обговоренні питань, що розглядаються, вносити пропозиції щодо них відповідно до цього Регламенту;
4) брати участь у роботі дорадчих органів, робочих груп, що створюються Регуляторним органом, а також у всіх заходах, що проводяться Регуляторним органом, з дотриманням вимог пункту 1 частини четвертої статті 12 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» та Правил професійної етики Регуляторного органу.

2.1.4. Розподіл обов’язків між членами Регуляторного органу здійснюється за розпорядженням Голови НКЕК на підставі рішення Регуляторного органу, проект якого готується та виноситься на засідання Регуляторного органу керівником апарату після його погодження членами Регуляторного органу. Проект рішення НКЕК повинен також передбачати взаємозамінність членів Регуляторного органу в період їх тимчасової відсутності.

2.1.5. Апарат НКЕК забезпечує діяльність Регуляторного органу, а також виконання покладених на Регуляторний орган повноважень.

Апарат НКЕК очолює керівник апарату, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням Голови НКЕК на підставі рішення Регуляторного органу.

Керівник апарату є підзвітним і підконтрольним безпосередньо Голові Регуляторного органу.

Керівник апарату виконує повноваження керівника державної служби в Регуляторному органі. Обов’язки та повноваження керівника апарату визначаються Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», Законом України «Про державну службу» та іншими законами України.

Здійснення контролю за дотриманням виконавської та службової дисципліни в Регуляторному органі відноситься до повноважень керівника апарату.

У разі відсутності керівника апарату з поважних причин його обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату згідно з розпорядженням Голови НКЕК.

2.1.6. Положення про самостійні структурні підрозділи апарату НКЕК розробляються керівниками цих підрозділів та затверджуються наказом керівника апарату, проект якого погоджується керівником відповідного самостійного структурного підрозділу, керівником Управління персоналу, уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції, директором Департаменту правового забезпечення, членом(ами) Регуляторного органу  відповідно до розподілу  обов’язків між членами Регуляторного органу або Головою Регуляторного органу, іншими посадовими особами у разі потреби.

Положення про структурні підрозділи у складі самостійних структурних підрозділів НКЕК розробляються керівниками цих підрозділів та затверджуються наказом керівника апарату, проект якого погоджується керівниками відповідних самостійних структурних підрозділів, керівником Управління персоналу,  уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції, керівником відділу юридичної роботи Департаменту правового забезпечення, іншими посадовими особами у разі потреби.

Посадові обов’язки працівників НКЕК визначаються у посадових інструкціях, які розробляються та погоджуються у визначеному порядку та затверджуються керівником апарату.

2.1.7. Регуляторний орган у межах своїх повноважень, на підставі та на виконання актів законодавства видає постанови, рішення та розпорядження (далі – рішення), організовує і контролює їх виконання.

Рішення Регуляторного органу, які є нормативно-правовими актами, оформлюються постановами.

Інші питання, які розглядаються та приймаються Регуляторним органом, оформлюються рішеннями.

Рішення Регуляторного органу щодо усунення порушень, виявлених під час заходів нагляду (контролю), оформлюються розпорядженнями.

Регуляторний орган та посадові особи апарату, в межах компетенції, видають акти організаційно-розпорядчого характеру або індивідуальної дії, які не є нормативно-правовими актами, – рішення, приписи, розпорядження. Розпорядчі акти оприлюднюються та набирають чинності з дня, наступного за днем їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Регуляторного органу, якщо більш пізній строк набрання чинності не встановлено самим рішенням, але не раніше дня оприлюднення рішення.

Кожний акт індивідуальної дії Регуляторного органу повинен містити мотивувальну частину, в якій зазначається щонайменше такі дані: посилання на норму чинного закону України, яка наділяє Регуляторний орган повноваженнями приймати зазначений акт індивідуальної дії; обставини, з настанням яких закони України пов’язують виникнення у Регуляторного органу повноважень приймати відповідний акт, а також посилання на докази, якими підтверджується настання таких обставин.

2.1.8. Регуляторний орган веде реєстр усіх прийнятих ним рішень у порядку, визначеному цим пунктом.

Інформація про постанови, рішення та розпорядження, прийняті на засіданнях Регуляторного органу у формі відкритих та закритих слухань, вноситься до цього реєстру структурним підрозділом, відповідальним за організаційне забезпечення засідань НКЕК.

В реєстрі рішень Регуляторного органу зазначається назва акта Регуляторного органу, його дата та порядковий номер.

Акти Регуляторного органу зазначаються в Реєстрі в хронологічній послідовності  наскрізною нумерацією в межах календарного року.

Регуляторний орган здійснює реєстрацію всіх рішень, у тому числі прийнятих:

на засіданнях у формі відкритих слухань – у системі електронного документообігу;

на засіданнях у формі закритих слухань – в окремих журналах відповідно до Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736, та постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939.

Структурний підрозділ, відповідальний за організаційне забезпечення засідань НКЕК, забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Регуляторного органу всіх рішень, прийнятих на засіданнях Комісії, крім тих частин рішень, що містять інформацію з обмеженим доступом, протягом п’яти робочих днів з дня їх прийняття на офіційному веб-сайті Регуляторного органу. Обсяг інформації з обмеженим доступом, що не підлягає розкриттю, визначається Регуляторним органом на підставі клопотання заінтересованих осіб з урахуванням вимог законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про звернення громадян» та «Про захист персональних даних».

Ведення реєстру прийнятих рішень Регуляторного органу забезпечується структурним підрозділом, відповідальним за організаційне забезпечення засідань НКЕК.

2.1.9. Регуляторний орган надає офіційні узагальнені роз’яснення та індивідуальні консультації у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

Офіційне узагальнене роз’яснення Регуляторного органу оформлюється рішенням Регуляторного органу.

Індивідуальна консультація Регуляторного органу оформлюється листом за підписом Голови Регуляторного органу, проект якого візується відповідними посадовими особами НКЕК, визначеними у резолюції Голови Регуляторного органу.

(пункт 2.1 доповнено підпунктом 2.1.9 згідно з рішенням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання
послуг поштового зв’язку від 13.07.2022 № 112)

2.2. Планування роботи

2.2.1. Регуляторний орган планує свою роботу на підставі та на виконання законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», «Про електронні комунікації», «Про поштовий зв’язок» та інших актів законодавства, що регулюють відносини у відповідних сферах.

2.2.2. Регуляторний орган не пізніше 1 липня поточного року затверджує проект кошторису Регуляторного органу на наступний рік.

Після затвердження проект кошторису разом із бюджетним запитом подається Регуляторним органом до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, для його включення до проекту Державного бюджету України на відповідний рік.

Регуляторний орган затверджує кошторис після набрання чинності законом України про Державний бюджет України на відповідний рік та розміщує його на своєму офіційному веб-сайті.

2.2.3. З метою дотримання принципів діяльності Регуляторного органу, передбачених статтею 3 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», Регуляторний орган розробляє та затверджує план діяльності з підготовки проектів нормативно-правових актів, що мають ознаки регуляторних актів, на наступний календарний рік (далі – річний план).

Річний план затверджується рішенням Регуляторного органу до 15 грудня року, що передує плановому, крім річного плану на 2022 рік, який затверджується за необхідності протягом одного місяця з дня припинення чи скасування воєнного стану.

(абзац другий підпункту 2.2.3 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання

послуг поштового зв’язку від 17.03.2022 № 21)

Річний план та зміни до нього оприлюднюються на офіційному веб-сайті Регуляторного органу не пізніше п’яти робочих днів з дня їх прийняття.

Якщо на підставі доручення Голови Регуляторного органу, у тому числі за пропозицією члена Регуляторного органу відповідно до розподілу обов’язків між членами Регуляторного органу, готується проект нормативно-правового акта, який не внесений до затвердженого річного плану, відповідальний за підготовку такого проекту самостійний структурний підрозділ Регуляторного органу або державне підприємство "Український державний центр радіочастот" (далі – УДЦР), повинен ініціювати внесення змін до річного плану шляхом подання до Департаменту правового забезпечення за встановленою ним формою пропозицій, з обов’язковим погодженням з членом Регуляторного органу відповідно до розподілу обов’язків між членами Регуляторного органу.

Голова та члени Регуляторного органу мають право самостійно ініціювати внесення змін до річного плану.

Зміни до річного плану вносяться не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки проекту нормативно-правового акта, але не пізніше дня внесення цього проекту на розгляд Регуляторного органу для прийняття рішення про його схвалення.

Контроль за виконанням річного плану здійснюється щокварталу Департаментом правового забезпечення та доводиться до відома Голови та членів Регуляторного органу, керівника апарату не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Виконання річного плану за попередній рік висвітлюється у річному звіті про діяльність Регуляторного органу.

Річний план повинен містити визначення видів та орієнтовних назв проектів регуляторних актів, цілей їх прийняття та строків підготовки, найменування самостійних структурних підрозділів Регуляторного органу, відповідальних за розроблення проектів  регуляторних актів.

Проект річного плану розробляється Департаментом правового забезпечення на підставі пропозицій членів Регуляторного органу, керівника апарату, керівників самостійних структурних підрозділів Регуляторного органу та керівника УДЦР.

Для розроблення проекту річного плану розпорядженням Голови Регуляторного органу може бути утворена робоча група з членів Регуляторного органу, інших працівників Регуляторного органу та УДЦР.

2.3. Звітування

2.3.1. Регуляторний орган щорічно, до 1 квітня року, наступного за звітним, подає Кабінету Міністрів України звіт про свою діяльність, передбачений статтею 16 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» та оприлюднює його на офіційному веб-сайті Регуляторного органу не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним.

Для розроблення проекту звіту Регуляторного органу про свою діяльність за окремим розпорядженням Голови Регуляторного органу може бути утворена робоча група з членів Регуляторного органу, працівників апарату Регуляторного органу та УДЦР.

2.3.2. Регуляторний орган затверджує звіт про виконання кошторису Регуляторного органу на своєму засіданні.

Проект звіту про виконання кошторису Регуляторного органу готується Управлінням фінансового забезпечення, погоджується із керівниками самостійних структурних підрозділів, керівником апарату, та подається на розгляд Регуляторного органу разом з відповідним проектом рішення не пізніше останнього запланованого засідання Регуляторного органу, що передує 1 квітню року, наступного за звітним.

Звіт про виконання кошторису Регуляторного органу після його розгляду та затвердження надсилається Регуляторним органом Кабінету Міністрів України та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Регуляторного органу не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним.

3. Засідання Регуляторного органу

3.1. Правомочність і визначення дня проведення засідання

3.1.1. Регуляторний орган на своїх засіданнях розглядає та приймає рішення з питань, що належать до його компетенції.

Засідання Регуляторного органу є основною формою його роботи як колегіального органу.

Засідання Регуляторного органу є повноважним у разі присутності на ньому більшості із загального складу Регуляторного органу.

Засідання Регуляторного органу проводяться за рішенням Голови Регуляторного органу у разі потреби, але, як правило, не рідше одного разу на тиждень, щосереди.

3.1.2. Дата, час, місце проведення засідання Регуляторного органу визначається Головою Регуляторного органу у визначений ним спосіб .

У разі, якщо в день засідання Регуляторного органу розглянуто не всі заплановані питання порядку денного, оголошується перерва і засідання переноситься на день, час та місце, визначені Головою Регуляторного органу.

Регуляторний орган забезпечує онлайн-трансляцію засідань, що проводяться у формі відкритих слухань, на своєму офіційному веб-сайті. Зберігання записів таких трансляцій та вільний доступ до них на офіційному веб-сайті забезпечуються Регуляторним органом щонайменше протягом одного року з дня проведення засідання.

Виконання зазначених в абзаці третьому цього підпункту заходів здійснюється структурним підрозділом, відповідальним за організаційне забезпечення засідань Регуляторного органу.

3.1.3. Голова Регуляторного органу може прийняти рішення про проведення засідання Комісії дистанційно у режимі реального часу (онлайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет. У зазначеному засіданні беруть участь Голова та члени Регуляторного органу, а також інші особи, які визначені Головою Регуляторного органу.

У разі перебування у відрядженні Голова і члени Регуляторного органу можуть брати участь у засіданні дистанційно шляхом застосування технічних засобів, зокрема відео- та аудіозв’язку.

У разі проведення засідання Комісії дистанційно, зокрема через Інтернет, доповідачі та особи, які не є представниками Регуляторного органу, забезпечують постійне відображення відео із зазначенням власного ім’я та прізвища. У разі відсутності відео таких осіб без окремого дозволу головуючого їх підключення блокується структурним підрозділом, відповідальним за організаційне забезпечення засідань НКЕК.

3.2. Підготовка проектів рішень та матеріалів на засідання Регуляторного органу

3.2.1. До розгляду на засіданні Регуляторного органу відповідними самостійними структурними підрозділами Комісії, УДЦР готується окремий проект рішення Регуляторного органу та матеріали до нього.

Підготовка проектів рішень з питань надання адміністративних послуг здійснюється по кожному із звернень окремо з урахуванням строків та порядку, визначених у відповідних технологічних картках адміністративних послуг Регуляторного органу.

3.2.2. Проект рішення візується керівником відповідального самостійного структурного підрозділу та надсилається на погодження засобами СЕД або електронною поштою (у разі потреби) керівникам самостійних структурних підрозділів, представники яких брали участь у підготовці проекту рішення, директору Департаменту правового забезпечення (одному із його заступників) та члену(ам) Регуляторного органу відповідно до розподілу обов’язків між членами Регуляторного органу.

У разі наявності у члена Регуляторного органу, інших посадових осіб зауважень та/або пропозицій до проекту рішення проект рішення візується ними із зауваженнями та/або пропозиціями, що не є перешкодою для подання проекту рішення до структурного підрозділу, відповідального за організаційне забезпечення засідань НКЕК.

3.2.3. Підготовлені для розгляду на засіданні Регуляторного органу проект рішення та матеріали до нього мають бути надані до структурного підрозділу, відповідального за організаційне забезпечення засідань НКЕК, не пізніше ніж за три робочі дні до дати проведення засідання (як правило, щоп’ятниці до 10:00).

Проект порядку денного засідання Регуляторного органу готується структурним підрозділом, відповідальним за організаційне забезпечення засідань НКЕК, на підставі проектів рішень та матеріалів до них, підготовлених в порядку, встановленому пунктом 3.2 розділу 3 цього Регламенту.

3.2.4. Порядок денний засідань Регуляторного органу затверджується Головою Регуляторного органу не пізніше ніж за три робочі дні до дня проведення засідання (як правило, щоп’ятниці до 12:00).

3.2.5. Порядок денний засідання Регуляторного органу складається з таких розділів:

І. Про надання адміністративних послуг;
ІІ. Про розгляд проектів законів України та інших нормативно-правових актів;
ІІІ. Різне.

(підпункт 3.2.5 пункту 3.2 у редакції рішення
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання

послуг поштового зв’язку від 31.05.2023 № 220)

3.2.6. Усі підготовлені матеріали (проект рішення та матеріали до нього) разом із затвердженим Головою Регуляторного органу порядком денним засідання Комісії надаються структурним підрозділом, відповідальним за організаційне забезпечення засідань НКЕК, для подальшого ознайомлення Голови, членів Регуляторного органу, керівника апарату та директора Департаменту правового забезпечення не пізніше ніж за три робочі дні до дати проведення засідання (як правило, щоп’ятниці до 14:00).

У виняткових, обґрунтованих випадках проект рішення та матеріали до нього за ініціативою керівника відповідального самостійного структурного підрозділу, керівника апарату або члена Регуляторного органу відповідно до розподілу обов’язків між членами Регуляторного органу можуть надаватися з дозволу Голови Регуляторного органу структурному підрозділу, відповідальному за організаційне забезпечення засідань НКЕК, без дотримання терміну, встановленого підпунктом 3.2.3, за умови дотримання терміну, передбаченого підпунктом 3.2.9 цього пункту.

Члени Регуляторного органу вивчають надані матеріали і, за можливості, всі неузгодженості вирішують з працівниками структурних підрозділів Комісії до засідання НКЕК. Члени Регуляторного органу готують пропозиції та зауваження щодо наданих матеріалів з метою оперативного розгляду питань і прийняття виважених рішень під час проведення засідання Комісії.

3.2.7. Відповідальність за якість та своєчасність подання матеріалів для розгляду на засіданні Регуляторного органу несе керівник самостійного структурного підрозділу Комісії, до функціональних обов’язків якого відноситься супровід відповідного питання. У разі підготовки матеріалів УДЦР відповідальність за якість та своєчасність їх подання несе керівник УДЦР.

Проект рішення та матеріали до нього, подані з порушенням установленого порядку і строків до структурного підрозділу, відповідального за організаційне забезпечення засідань НКЕК, до розгляду Комісією не приймаються і не можуть бути включені до проекту порядку денного засідання Комісії.

3.2.8. Голова та члени Регуляторного органу мають право розробити власний проект рішення НКЕК та представити його на розгляд Комісії у терміни, встановлені цим Регламентом. У разі підготовки проекту рішення Головою або членом Регуляторного органу  такий проект рішення не потребує його візування іншими працівниками Регуляторного органу.

3.2.9. Перелік питань, що вносяться на розгляд Регуляторного органу, оприлюднюється не пізніше ніж за два робочі дні до дня проведення засідання на офіційному веб-сайті Регуляторного органу.

Разом із переліком питань, що вносяться на розгляд Регуляторного органу, на офіційному веб-сайті Регуляторного органу оприлюднюються у форматі PDF проекти рішень Регуляторного органу (крім проектів рішень або їх частин, що містять інформацію з обмеженим доступом), відповідні додатки та обґрунтування до них (зокрема, аналітичні довідки, пояснювальні записки, порівняльні таблиці, діаграми тощо), одержані зауваження та пропозиції, а також експертні висновки апарату щодо одержаних зауважень та пропозицій.

(абзац другий підпункту 3.2.9 пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання

послуг поштового зв’язку від 13.07.2022 № 112)

Проект акта разом з порівняльною таблицею (за наявності), що готується з метою схвалення Регуляторним органом, оприлюднюється у форматах PDF та DOC.

(підпункт 3.2.9 пункту 3.2 доповнено абзацом згідно з рішенням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання
послуг поштового зв’язку від 13.07.2022 № 112)

3.3. Форми проведення засідань Регуляторного органу

3.3.1. Засідання Регуляторного органу проводяться у формі відкритих або закритих слухань.

На відкритих слуханнях розглядаються всі питання, розгляд яких належить до повноважень Регуляторного органу, крім питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.

У відкритих слуханнях мають право брати участь представники суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, організацій, що представляють інтереси споживачів, осіб з інвалідністю, громадських організацій, засобів масової інформації та інші заінтересовані особи відповідно до встановленого Регуляторним органом порядку.

На засідання Регуляторного органу обов’язково письмово запрошується уповноважений представник суб’єкта господарювання на розгляд питань щодо актів індивідуальної дії стосовно його діяльності. Таке запрошення направляється за підписом керівника самостійного структурного підрозділу, відповідального за підготовку проекту рішення з порушеного питання.

У разі розгляду Регуляторним органом питання, що містить інформацію з обмеженим доступом, порядок доступу до якої регулюється законом, Регуляторний орган приймає рішення про розгляд такого питання в режимі закритого слухання та щодо доступу осіб, які можуть бути присутніми на таких слуханнях.

3.3.2. У режимі закритих слухань проводиться окреме засідання з обмеженим доступом учасників у разі розгляду питань порядку денного:

(абзац перший підпункту 3.3.2 пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з рішенням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання

послуг поштового зв’язку від 31.05.2023 № 220)

а) які пов’язані з таємною інформацією, порядок доступу до якої регулюється спеціальними законами, службовою інформацією або іншою інформацією, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень;
б) щодо проведення позапланових перевірок суб’єктів у сферах, віднесених до компетенції Регуляторного органу;
в) за результатами державного нагляду у сферах, віднесених до компетенції Регуляторного органу;
г) з інших питань, визначених Головою Регуляторного органу.

Рішення щодо розгляду питання в режимі закритого слухання приймається з урахуванням (у разі наявності) висновків експертних комісій (з питань державної таємниці та службової інформації), службових записок керівника апарату, керівників самостійних структурних підрозділів, відповідальних за підготовку та розгляд конкретного питання, звернень фізичних або юридичних осіб щодо обмеження доступу до конфіденційної інформації, яка підлягає розгляду.

У разі прийняття рішення про розгляд питання у формі закритого слухання у порядку денному засідання Регуляторного органу робиться відмітка "Питання буде розглядатися в режимі  закритого слухання".

Підготовка та проведення засідань Регуляторного органу у режимі закритих слухань, які пов’язані з таємною інформацією, порядок доступу до якої регулюється спеціальними законами, здійснюється з дотриманням вимог законодавства України у сфері охорони державної таємниці, захисту інформації з обмеженим доступом та технічного захисту на об’єктах інформаційної діяльності.

У засіданні, що проводиться в режимі закритого слухання, беруть участь особи, присутність яких є необхідною для розгляду відповідного питання.

(підпункт 3.3.2 пункту 3.3 доповнено абзацом згідно з рішенням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання
послуг поштового зв’язку від 31.05.2023 № 220)

3.4. Процедура розгляду питань, які включені до порядку денного засідання Регуляторного органу

3.4.1. Засідання проводить Голова Регуляторного органу або член Регуляторного органу, який уповноважений виконувати функції та повноваження Голови у разі його відсутності (далі також – головуючий).

У призначений час головуючий на засіданні, за наявності кворуму, відкриває засідання Регуляторного органу та ставить питання щодо зауважень та пропозицій до порядку денного і, після обговорення, з урахуванням підготовленості запропонованих для розгляду питань, оголошує, за потреби, зміни до окремих питань порядку денного та ставить на голосування для його прийняття (таке рішення зазначається в протоколі).

Питання розглядаються, як правило, у тій послідовності, у якій їх включено до порядку денного засідання, якщо інші пропозиції від учасників засідання не надійшли.

3.4.2. Функції секретаря засідання Регуляторного органу виконує працівник структурного підрозділу, відповідального за організаційне забезпечення засідань Регуляторного органу, згідно з посадовими обов’язками (далі – секретар засідання).

Секретар засідання інформує Голову та членів Регуляторного органу про явку учасників засідання.

3.4.3. При наявності обставин, за яких рішення Регуляторного органу з питання, включеного до порядку денного, не може бути прийняте на даному засіданні, розгляд питання за рішенням Голови Комісії може бути відкладено з урахуванням визначених законодавством термінів для розгляду та прийняття рішення. Зокрема, такими обставинами можуть бути:

а) відсутність на засіданні учасників засідання, якщо їхня присутність на засіданні є обов’язковою;
б) відсутність письмового проекту рішення та/або решти необхідних матеріалів до проекту рішення;
в) необхідність отримання додаткових матеріалів до проекту рішення;
г) призначення експертизи, передбаченої законодавством;
д) необхідність залучення до участі в розгляді інших заінтересованих осіб або їх представників;
е) інші обставини, що перешкоджають розгляду питання.

3.4.4. Розгляд питання починається з виступу посадової особи Регуляторного органу, УДЦР або члена Регуляторного органу, які доповідають по суті питання, що розглядається.

Доповідач зобов’язаний:

а) викласти зміст питання, представити проект рішення та зауваження (пропозиції), отримані в ході його підготовки;
б) відповісти на запитання Голови Регуляторного органу та членів Регуляторного органу (за наявності).

3.4.5. Головуючий на засіданні, у разі потреби, надає слово членам Комісії, посадовим особам Регуляторного органу, УДЦР, а також може надати право висловити пропозиції і зауваження по суті питання, що розглядається, та пропозиції до проекту рішення запрошеним на засідання особам.

У разі необхідності головуючий визначає час для обговорення відповідного питання.

Будь-які запитання, коментарі, пропозиції, зауваження і висловлювання, які не стосуються суті питання, що розглядається, а також без дозволу головуючого на засіданні Регуляторного органу не допускаються.

3.4.6. Голова і члени Регуляторного органу мають право запропонувати під час обговорення альтернативний проект рішення щодо проекту, який був представлений доповідачем.

3.4.7. Обговорення питання припиняється за рішенням головуючого.

Після завершення обговорення питання головуючий виносить проект рішення на голосування.

Перед кожним голосуванням головуючий формулює назву і зміст рішення, що ставиться на голосування, та пропонує провести голосування щодо нього.

3.4.8. У разі наявності декількох проектів рішень з одного питання черговість голосування по кожному з них визначається часом подання проектів рішень.

Головуючий може запропонувати провести голосування за всі проекти рішень з одного або декількох аналогічних питань.

Після оголошення головуючим початку голосування не дозволяється його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

3.4.9. Рішення Регуляторного органу приймаються відкритим поіменним голосуванням.

Голосування на засіданнях Регуляторного органу здійснюється  Головою та членами Регуляторного органу особисто.

Після закінчення голосування головуючий оголошує його повні результати та рішення, прийняте за результатами голосування.

Результат голосування з розподілом «за», «утримався» і «проти» відображається у протоколі засідання Регуляторного органу.

3.4.10. У разі порушення порядку голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

3.4.11. Голова або члени Регуляторного органу, які проголосували проти запропонованого рішення, мають право пояснити підстави своєї позиції, які заносяться до протоколу засідання.

Рішення Регуляторного органу приймаються більшістю голосів від його загального кількісного складу. Голова та член Регуляторного органу має один голос кожен.

Голова або член Регуляторного органу, не згодний з прийнятим рішенням, може письмово викласти свою окрему думку, що додається до такого рішення.

Якщо розгляд питань, унесених до порядку денного, завершено, головуючий оголошує засідання закритим.

3.5. Етика поведінки на засіданнях Регуляторного органу

3.5.1. Всі присутні на засіданнях Регуляторного органу зобов’язані:

а) дотримуватися законодавства України;
б) шанобливо ставитись до Голови та членів Регуляторного органу, усіх присутніх на засіданні;
в) виконувати вказівки головуючого щодо дотримання порядку на засіданні;
г) дотримуватись тиші в залі засідань, не користуватися мобільними телефонами;
д) не входити до зали засідань і не виходити з неї під час розгляду питань порядку денного без особливої потреби;
е) не створювати інших перешкод для нормального проведення засідання;
ж) дотримуватись вимог абзацу другого підпункту 3.1.3 пункту 3.1 розділу 3 цього Регламенту.

У разі грубого порушення дисципліни або створення перешкод, що унеможливлюють подальше проведення засідання, головуючий може запропонувати порушнику покинути зал засідань.

Головуючий може також оголосити перерву або закрити засідання. У цьому разі Регуляторний орган збирається на засідання у призначений Головою Регуляторного органу інший день або час.

У випадку, якщо проведенню засідання перешкоджає член Регуляторного органу, головуючий також може оголосити перерву або закрити засідання.

3.6. Оформлення протоколів та рішень Регуляторного органу

3.6.1. Рішення Регуляторного органу оформлюються, як правило, в одному примірнику.

3.6.2. У випадках, визначених законом, щодо необхідності вручення або надсилання заінтересованій особі рішення Регуляторного органу, таке рішення виготовляється у відповідній кількості примірників, які пронумеровуються. При цьому примірник № 1 рішення Регуляторного органу зберігається у структурному підрозділі, відповідальному за організаційне забезпечення засідань НКЕК, а примірники рішення Регуляторного органу з відповідною нумерацією вручаються або надсилаються заінтересованій особі самостійним структурним підрозділом Регуляторного органу, який відповідав за підготовку проекту цього рішення.

3.6.3. Результати засідання Регуляторного органу оформлюються протоколом.

Ведення протоколу засідань Комісії здійснюється секретарем засідання.

У протоколі засідання зазначаються:

- дата та місце проведення засідання;
- прізвища присутніх – головуючого і членів Регуляторного органу;
- питання, що розглядаються;
- перелік учасників засідання, які виступали з певного питання;
- результати поіменного голосування;
- протокольні доручення;
- прийняті рішення.

До протоколу додається список доповідачів та запрошених на засідання, затверджений Головою Регуляторного органу. Протокол засідання Комісії повинен бути остаточно оформлений і підписаний протягом двох робочих днів після закінчення засідання.

Протокол засідання Комісії підписують головуючий на засіданні і секретар засідання.

Протокол засідання Регуляторного органу оприлюднюється на його офіційному веб-сайті не пізніше п’яти робочих днів з дня його проведення. Якщо до рішення Регуляторного органу була подана окрема думка члена Регуляторного органу, вона оприлюднюється як невід’ємна частина протоколу.

За рішенням Голови Регуляторного органу або члена Комісії, уповноваженого виконувати функції та повноваження Голови у разі його відсутності, протоколи засідань можуть бути прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою Регуляторного органу.

Відповідальність за зберігання протоколів засідань, рішень Регуляторного органу, протокольних доручень Голови Комісії або члена Комісії, уповноваженого виконувати функції та повноваження Голови у разі його відсутності, несе визначена особа структурного підрозділу, відповідального за організаційне забезпечення засідань НКЕК.

3.6.4. Контроль за виконанням рішень Регуляторного органу та протокольних доручень Голови Регуляторного органу або члена Комісії, уповноваженого виконувати функції та повноваження Голови у разі його відсутності, у яких зазначені терміни винесення питань для розгляду на засіданнях Комісії, здійснюється структурним підрозділом, що забезпечує здійснення контролю за виконанням документами в Регуляторному органі.

Інформація про стан виконання рішень Регуляторного органу та протокольних доручень Голови Регуляторного органу або члена Комісії, уповноваженого виконувати функції та повноваження Голови у разі його відсутності, щотижнево подається структурним підрозділом, що забезпечує здійснення контролю за виконанням документів в Регуляторному органі, відповідно Голові Комісії або члену Регуляторного органу, уповноваженому виконувати функції та повноваження Голови у разі його відсутності та керівнику апарату.

3.6.5. У разі виникнення потреби внесення змін до прийнятих НКЕК рішень, проекти змін до Комісії розробляються та приймаються у порядку, встановленому для розробки та прийняття рішень Регуляторного органу.

3.6.6. Якщо у документі (записі, витягу, реєстрі тощо), виданому (прийнятому, схваленому тощо) на підставі рішення Регуляторного органу, допущені помилки орфографічного та/або технічного характеру (у тому числі щодо нормопроектувальної техніки), які не потребують внесення змін до рішення Регуляторного органу, виправлення таких помилок забезпечується самостійним структурним підрозділом, відповідальним за його підготовку.

4. Нормотворча діяльність

4.1. Нормотворча діяльність Регуляторного органу проводиться на основі та на виконання  Конституції України, законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, а також з власної ініціативи.

Підготовка Регуляторним органом проектів актів Кабінету Міністрів України здійснюється відповідно до вимог Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2005 року № 870, Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2011 № 1156).

Проекти регуляторних актів Кабінету Міністрів готуються з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

Підготовка проектів нормативно-правових актів Регуляторного органу здійснюється відповідно до цього Регламенту.

У процесі підготовки проекту нормативно-правового акта, у тому числі проекту регуляторного акта, самостійний структурний підрозділ Регуляторного органу або УДЦР, який відповідає за його розробку (далі – головний розробник), дотримується законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» та «Про електронні комунікації».

4.2. Розроблення проекту нормативно-правового акта покладається на головного розробника на підставі річного плану, доручення Голови Регуляторного органу або члена Регуляторного органу, уповноваженого виконувати функції та повноваження Голови у разі його відсутності.

4.3. Для розроблення проекту нормативно-правового акта, у тому числі проекту регуляторного акта, наказом Голови Регуляторного органу може утворюватися робоча група. До складу робочої групи залучаються працівники апарату Регуляторного органу, УДЦР а також, за згодою, представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших юридичних осіб та громадськості, які мають досвід роботи та необхідні знання з питань, щодо яких розробляється відповідний нормативно-правовий акт.

4.4. У процесі розроблення проекту нормативно-правового акта, у тому числі проекту регуляторного акта:

проводиться аналіз стану справ у відповідній сфері правового регулювання та причин, що обумовлюють необхідність підготовки проекту;

визначається предмет правового регулювання, механізм вирішення питання, що потребує врегулювання;

перевіряється його відповідність актам законодавства вищої юридичної сили, чинним міжнародним договорам України та забезпечується опрацювання проекту із зарахуванням acquis ЄС, якщо проект за предметом правового регулювання належить до сфери, правовідносини в якій регулюються правом ЄС.

4.5. Стосовно кожного проекту регуляторного акта Регуляторного органу головний розробник готує аналіз регуляторного впливу відповідно до форми, наведеної в додатку до цього Регламенту.

Під час підготовки аналізу регуляторного впливу проекту регуляторного акта розробником:

визначається проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання;

визначаються цілі державного регулювання;

визначаються та оцінюються всі прийнятні альтернативні способи досягнення зазначених цілей, наводяться аргументи щодо переваги обраного способу;

здійснюється вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей;

описуються механізми, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи;

обґрунтовується запропонований строк дії акта (у разі обмеження цього строку);

визначаються показники результативності акта;

визначаються очікувані результати прийняття регуляторного акта.

4.6. Проект нормативно-правового акта Регуляторного органу, що має ознаки регуляторного акта, схвалюється рішенням НКЕК.

Після схвалення такий проект акта, разом з матеріалами, що обґрунтовують необхідність його прийняття, та аналізом регуляторного впливу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Регуляторного органу у форматах PDF та DOC з метою проведення консультацій, одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань та інших заінтересованих осіб не пізніше трьох днів з дня його схвалення.

(абзац другий пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з рішенням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання
послуг поштового зв’язку від 13.07.2022 № 112)

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта повинно містити:

зміст проекту регуляторного акта;

поштову та електронну адреси розробника проекту регуляторного акта та інших органів, до яких за ініціативою розробника надсилаються зауваження і пропозиції;

інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу (адреса сторінки в мережі Інтернет, де опубліковано чи розміщено проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу);

інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта;

інформацію про спосіб надання зауважень і пропозицій до проекту регуляторного акта.

4.7. Головний розробник забезпечує проведення консультації щодо проекту  регуляторного акта з органами державної влади та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до сфери їх повноважень та іншими зацікавленими сторонами. Для цього головний розробник забезпечує підготовку та подання листа НКЕК із письмовим запитом до відповідного органу разом з проектом регуляторного акта та аналізом регуляторного впливу до нього.

Оприлюднення проекту нормативно-правового акта Регуляторного органу з метою одержання зауважень і пропозицій не є перешкодою для проведення громадських слухань та будь-яких інших форм відкритих обговорень цього проекту.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції до проекту акта, встановлюється Регуляторним органом і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту акта та відповідного аналізу регуляторного впливу до нього.

Зауваження і пропозиції до проекту акта, одержані протягом встановленого строку, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Регуляторного органу не пізніше однієї доби з дати їх отримання.

Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу до нього, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду, за результатами якого головний розробник забезпечує надання письмового повідомлення про повне або часткове врахування одержаних зауважень і пропозицій або мотивоване їх відхилення.

У разі необхідності головний розробник забезпечує організацію проведення нарад з метою обговорення та роз’яснення підстав відмови від врахування поданих зауважень і пропозицій за участю осіб, які їх надали.

Неврахування зауважень і пропозицій до проектів своїх актів, отриманих у ході консультацій, а також ненадання відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування у встановлений строк відповіді, не перешкоджає прийняттю нормативно-правового акта Регуляторного органу.

У разі внесення до проекту акта суттєвих змін, тобто змін, які значно змінюють проект акта порівняно з первинною редакцією, Регуляторний орган повторно проводить процедуру схвалення та оприлюднення проекту нормативно-правового акта, збору і розгляду зауважень і пропозицій до нього.

За результатами консультацій головний розробник забезпечує підготовку та оприлюднення на офіційному веб-сайті Регуляторного органу інформації про проведені консультації, що містить перелік тих осіб, які взяли участь в обговоренні проекту акта, а також результати розгляду всіх зауважень і пропозицій, які надійшли від органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань та інших заінтересованих осіб, з обґрунтуванням їх прийняття або відхилення. Оприлюднення цієї інформації здійснюється не пізніше ніж за 5 робочих днів до прийняття Регуляторним органом постанови про затвердження відповідного нормативно-правового акта з метою інформування всіх, хто взяв участь у консультації, щодо результатів розгляду їх пропозицій та зауважень.

4.8. Головний розробник надає погоджений заінтересованими самостійними структурними підрозділами Регуляторного органу та/або УДЦР проект нормативно-правового акта до Департаменту правового забезпечення:

а) не менше ніж за 10 робочих днів до дати проведення засідання Регуляторного органу, на яке заплановано розгляд питання про схвалення проекту акта;
б) не менше ніж за 5 робочих днів до дати проведення засідання Регуляторного органу, на яке заплановано розгляд питання про затвердження акта або подання його на розгляд Кабінету Міністрів України.

Проекти нормативно-правових актів, у тому числі проекти регуляторних актів, надаються разом з документами, передбаченими законодавством, та проектом акта  Регуляторного органу.

Недотримання головним розробником вимог цього пункту є підставою для повернення проекту акта без розгляду, про що Департамент правового забезпечення інформує головного розробника.

У виняткових випадках термін, визначений у цьому пункті, може бути скорочений Головою Регуляторного органу  або членом Регуляторного органу, уповноваженим виконувати функції та повноваження Голови у разі його відсутності, але не менше ніж до 3 робочих днів.

Департамент правового забезпечення забезпечує проведення антидискримінаційної та/або гендерно-правової та/або юридичної експертиз у випадках, передбачених цим Регламентом та чинним законодавством України.

Департамент правового забезпечення в одноденний строк направляє проект нормативно-правового акта, у тому числі проект регуляторного акта, розгляд якого на засіданні Регуляторного органу  очікується з метою прийняття, уповноваженому підрозділу (особі) з питань запобігання та виявлення корупції для його дослідження у дводенний строк на предмет виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

Після отримання висновку уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції щодо проекту нормативно-правового акта, у тому числі проекту регуляторного акта, Департамент правового забезпечення за підписом його директора надає головному розробнику висновок за результатами проведення юридичної експертизи за встановленою наказом Голови Регуляторного органу  формою та/або висновки про проведення антидискримінаційної, гендерно-правової експертиз за встановленими Кабінетом Міністрів України формами.

Проекти нормативно-правових актів, у тому числі проекти регуляторних актів, головним розробником яких визначено Департамент правового забезпечення, подаються на погодження до заінтересованих самостійних структурних підрозділів з дотриманням строків, визначених цим пунктом, якщо інше не визначено Головою Регуляторного органу або членом Регуляторного органу, уповноваженим виконувати функції та повноваження Голови у разі його відсутності.

4.9. Перед поданням на засідання Регуляторного органу проект нормативно-правового акта, у тому числі проект регуляторного акта, погоджується шляхом візування керівниками усіх заінтересованих самостійних структурних підрозділів, директором Департаменту правового забезпечення (одним із його заступників) та членами Регуляторного органу  відповідно до розподілу обов’язків між членами  Регуляторного органу. У разі наявності розбіжностей у позиціях вказаних осіб до проекту рішення НКЕК додаються письмові зауваження.

4.10. Після прийняття Регуляторним органом постанови про затвердження нормативно-правового акта, нормативно-правовий акт Регуляторного органу, у тому числі регуляторний акт, протягом трьох робочих днів подається головним розробником до Міністерства юстиції України та включається до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. Такі нормативно-правові акти після їх державної реєстрації набирають чинності з дня офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх офіційного опублікування.

4.11. Після прийняття Регуляторним органом рішення про подання проекту акта на розгляд Кабінету Міністрів України такий проект нормативно-правового акта, у тому числі проект регуляторного акта, подається Головою Регуляторного органу в установленому законодавством порядку на погодження до заінтересованих державних органів та на розгляд Кабінету Міністрів України.

4.12. Підготовлені Регуляторним органом проекти нормативно-правових актів, які в процесі врегулювання розбіжностей із заінтересованими державними органами або в процесі доопрацювання в Секретаріаті Кабінету Міністрів України зазнали змін, що не стосуються концептуального характеру цих проектів актів і пов’язані, зокрема, з приведенням їх у відповідність до вимог нормопроектувальної техніки, стилістичними, граматичними уточненнями, візуються Головою Регуляторного органу із дотриманням процедур погодження, передбачених цим Регламентом, та не потребують обов’язкового розгляду їх на засіданні Регуляторного органу.

4.13. Відповідальність за належну підготовку актів, зазначених у цьому розділі, у тому числі за повноту переліку документів, які готуються, покладається на керівника головного розробника.

4.14. Проект спільного нормативно-правового акта, у тому числі регуляторного акта, організацію роботи щодо підготовки якого здійснює Регуляторний орган, розробляється відповідно до вимог цього розділу Регламенту з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством щодо прийняття відповідного спільного акта.

5. Розгляд проектів нормативно-правових та інших актів, у тому числі спільних, підготовлених іншими державними органами

5.1. Розгляд проектів нормативно-правових актів та інших актів, які надходять на погодження до Регуляторного органу як до заінтересованого державного органу від комітетів Верховної Ради України, центральних органів виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, розглядаються у порядку, встановленому Законом України від 10 лютого 2010 року № 1861-VI  «Про Регламент Верховної Ради України», Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2011 року № 1156), іншими нормативно-правовими актами.

На виконання доручення Голови Регуляторного органу на розгляд Комісії в порядку власної ініціативи може бути винесено проект акта, підготовлений суб’єктом права законодавчої ініціативи, державними органами.

5.2. Самостійний структурний підрозділ Регуляторного органу, який визначений відповідальним за опрацювання відповідного проекту акта, підготовленого іншим державним органом, опрацьовує у встановлені строки такий проект акта із заінтересованими структурними підрозділами Регуляторного органу та, у разі його спрямування на врегулювання відносин, які стосуються повноважень Комісії, готує проект рішення Регуляторного органу, та вносить його у встановленому цим Регламентом порядку на розгляд Комісії.

У разі, якщо надісланий на погодження до Регуляторного органу проект нормативно-правового акта або іншого акта спрямований на врегулювання відносин, які не стосуються повноважень Комісії, самостійний структурний підрозділ Регуляторного органу, який визначений відповідальним за опрацювання відповідного проекту акта, в установленому порядку забезпечує підготовку та направлення інформаційного листа про те, що відносини, на врегулювання яких спрямований такий проект акта, не стосуються повноважень Комісії.

5.3. За результатами розгляду Регуляторним органом може бути прийнято рішення:

а) про затвердження висновку стосовно висловлення позиції щодо доцільності прийняття проекту акта, у тому числі із наданням у разі потреби зауважень та/або пропозицій до нього концептуального характеру, або щодо недоцільності прийняття проекту акта у зв’язку із зауваженнями до нього концептуального характеру – у разі надходження проекту акта від комітетів Верховної Ради України відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10 лютого 2010 року № 1861-VI;
б) погодити проект акта без зауважень, погодити проект акта із зауваженнями та/або пропозиціями до нього, не погодити проект акта – у разі надходження проекту акта від центральних органів виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування;
в) висловити позицію про підтримку проекту акта, про підтримку проекту акта із зауваженнями та/або пропозиціями, про не підтримку проекту акта та висловлення до нього зауважень – у разі розгляду проекту акта в порядку власної ініціативи Регуляторного органу.

5.4. Рішенням Регуляторного органу, яким визначається позиція щодо проекту нормативно-правового акта чи іншого акта, доручається самостійному структурному підрозділу Регуляторного органу, відповідальному за опрацювання такого акта, забезпечити в установленому порядку направлення відповіді суб’єкту, який направляв проект акта на погодження.

5.5. Проект спільного нормативно-правового акта, у тому числі регуляторного акта, який надійшов на погодження або опрацювання до Регуляторного органу від державного органу, який забезпечує організацію роботи щодо підготовки спільного нормативно-правового акта, розглядається Комісією відповідно до вимог цього розділу Регламенту.

У разі надходження на затвердження до Регуляторного органу проекту спільного нормативно-правового акта, у тому числі регуляторного акта, керівник самостійного структурного підрозділу Регуляторного органу, який визначений відповідальним за його опрацювання, у робочому порядку з’ясовує у відповідального виконавця державного органу, який забезпечує організацію роботи щодо підготовки відповідного спільного акта, інформацію про:

наявність всіх документів, необхідних для подання спільного нормативно-правового акта на державну реєстрацію;

готовність всіх суб’єктів нормотворення спільного нормативно-правового акта затвердити його однією датою;

орієнтовну дату подання на державну реєстрацію спільного нормативно-правового акта.

У разі наявності всіх документів, необхідних для подання спільного нормативно-правового акта на державну реєстрацію, готовності всіх суб’єктів нормотворення спільного нормативно-правового акта затвердити його однією датою, самостійний структурний підрозділ Регуляторного органу, який визначений відповідальним за опрацювання проекту акта, опрацьовує такий акт із заінтересованими структурними підрозділами Регуляторного органу, готує проект рішення Регуляторного органу та вносить його у встановленому цим Регламентом порядку на розгляд Комісії.

За результатами розгляду проекту рішення Регуляторного органу про затвердження спільного нормативно-правового акта Комісія може прийняти рішення про затвердження спільного нормативно-правового акта або відмову у його затвердженні із зазначенням конкретних пропозицій та/або зауважень до нього, у тому числі редакції відповідних його положень.

5.6. У разі надходження до Регуляторного органу, в рамках проведення експертизи Кабінету Міністрів України, закону України, що надійшов на підпис Президентові України, такий закон України не потребує розгляду на засіданні Регуляторного органу, а результати його розгляду оформлюються листом за підписом Голови Регуляторного органу або члена Регуляторного органу, уповноваженого виконувати функції та повноваження Голови у разі його відсутності, завізованим не менше ніж трьома членами Регуляторного органу.

(розділ 5 доповнено пунктом 5.6 згідно з рішенням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання
послуг поштового зв’язку від 13.07.2022 № 112)

6. Порядок проведення нарад

6.1. Апаратні наради 

6.1.1. Апаратні наради проводяться, як правило, один раз на тиждень, у понеділок.

6.1.2. Голова або член Регуляторного органу, уповноважений виконувати функції та повноваження Голови у разі його відсутності, проводить апаратні наради для розгляду поточних питань роботи Комісії.

6.1.3. Порядок денний апаратної наради формується на підставі пропозицій Голови, членів Регуляторного органу, керівника апарату та керівників самостійних структурних підрозділів.

6.1.4. Організацію проведення апаратних нарад здійснює структурний підрозділ, відповідальний за організаційне забезпечення засідань Регуляторного органу.

6.1.5. Рішення, прийняті на апаратній нараді, оформлюються структурним підрозділом, відповідальним за організаційне забезпечення засідань Регуляторного органу, в одноденний строк протоколом. Протокол наради підписує Голова або член Регуляторного органу, уповноважений виконувати функції та повноваження Голови у разі його відсутності.

6.1.6. За результатами апаратної наради Головою, членом Регуляторного органу, уповноваженим виконувати функції та повноваження Голови у разі його відсутності, можуть даватися протокольні доручення, які оформлюються структурним підрозділом, відповідальним за організаційне забезпечення засідань Регуляторного органу, одночасно з протоколом наради засобами СЕД або електронною поштою (у разі потреби) та у дводенний термін передаються для виконання посадовим особам Регуляторного органу або підприємства, що належить до сфери його управління, які відповідають за їх виконання.

6.1.7. Контроль за виконанням протокольних доручень Голови, члена Регуляторного органу, уповноваженого виконувати функції та повноваження Голови у разі його відсутності, здійснюється структурним підрозділом, що забезпечує здійснення контролю за виконанням документів в Регуляторному органі.

6.2. Оперативні наради

6.2.1. З метою розгляду та оперативного вирішення окремих питань, Голова та члени Регуляторного органу відповідно до розподілу обов’язків  між членами Регуляторного органу або керівник апарату проводять оперативні наради.

6.2.2. Порядок денний та матеріали до нього подаються учасникам оперативної наради у термін, не менше ніж за два робочих дні до її проведення, а з додаткових (позапланових) питань – у день її проведення.

6.2.3. За вказівкою головуючого, рішення, прийняті на оперативній нараді, оформлюються протоколом. Протокол оперативної наради підписується головуючим. Протокол розміщується у СЕД для реєстрації структурним підрозділом, відповідальним за організаційне забезпечення засідань Регуляторного органу.

6.2.4. Організація проведення оперативної наради та ведення протоколу покладається на самостійний структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

6.2.5. Контроль за виконанням протокольних доручень, наданих на оперативних нарадах, здійснюється структурним підрозділом, що забезпечує здійснення контролю за виконанням документів в Регуляторному органі.

6.3. Міжвідомчі наради

6.3.1. Для вирішення питань міжвідомчого характеру в Регуляторному органі можуть проводитися міжвідомчі наради із залученням представників інших державних органів за їх згодою.

6.3.2. Порядок денний та матеріали до наради надсилаються учасникам міжвідомчої наради до початку її проведення.

6.3.3. Організація міжвідомчих нарад покладається на члена Регуляторного органу, у разі прийняття окремого рішення Головою Комісії, та на самостійний структурний підрозділ апарату НКЕК, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

6.3.4. Рішення, прийняті на міжвідомчій нараді, оформлюються протоколом. Протокол міжвідомчої наради підписується відповідальним членом Регуляторного органу. Протокол передається засобами СЕД або електронною поштою (у разі потреби) для реєстрації до структурного підрозділу, відповідального за організаційне забезпечення засідань Регуляторного органу.

6.3.5. Контроль за виконанням протокольних доручень, наданих на міжвідомчих нарадах, здійснює відповідний самостійний структурний підрозділ Регуляторного органу та структурний підрозділ, що забезпечує здійснення контролю за виконанням документів в Регуляторному органі.

6.4 Дистанційне проведення нарад здійснюється з дотриманням абзацу другого підпункту 3.1.3 пункту 3.1 розділу 3 цього Регламенту.

7. Організація роботи з документами

7.1. Організація роботи з документами в Регуляторному органі, контроль за своєчасним їх розглядом здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в Регуляторному органі, затвердженої наказом Голови Регуляторного органу.

7.2. Порядок роботи з документами, справами, виданнями та іншими матеріальними носіями інформації з обмеженим доступом визначається законодавством України у сфері охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом.

8. Науково-методичне та інформаційне забезпечення Регуляторного органу, взаємодія з громадськістю

8.1. Регуляторний орган для виконання покладених на нього завдань може утворювати консультативні та інші дорадчі органи.

Положення про такі органи затверджуються Регуляторним органом.

Регуляторний орган для науково-методичного та інформаційного забезпечення своєї діяльності, у тому числі збалансування у процесі діяльності Регуляторного органу інтересів у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та поштового зв’язку, суб’єктів господарювання і споживачів, може залучати вчених, експертів, фахівців (за їхньою згодою), а також спеціалістів центральних та місцевих органів державної влади, підприємств, установ, організацій усіх форм власності (за погодженням з їх керівниками).

8.2. Будь-які особи мають право звертатися до Регуляторного органу з питань, що належать до його компетенції. Регуляторний орган розглядає такі звернення та надає відповідь заявникам у встановленому законодавством порядку.

8.3. При Регуляторному органі діє громадська рада як консультативно-дорадчий орган, утворений з метою залучення громадян до реалізації державної політики щодо регулювання діяльності суб’єктів господарювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку. Положення про громадську раду, зміни до нього погоджуються з Регуляторним органом та затверджуються громадською радою Регуляторного органу.

Порядок утворення та діяльності громадської ради встановлюється законодавством.

9. Співробітництво з компетентними органами інших держав

9.1. Регуляторний орган підтримує співробітництво з питань регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку з Органом європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC), іншими відповідними установами Європейського Союзу, національними органами регулювання інших держав, іншими іноземними та міжнародними організаціями.

9.2. Регуляторний орган може укладати угоди про співробітництво з питань своїх повноважень з українськими, іноземними та міжнародними органами, у тому числі з відповідними установами Європейського Союзу, та організаціями, їх об’єднаннями, у тому числі з національними регуляторними органами інших держав.

9.3. Регуляторний орган на підставі міжнародних угод може надавати компетентним органам інших держав та отримувати від них інформацію з питань державного регулювання та нагляду (контролю), необхідну для виконання покладених на нього законом завдань у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

9.4. Регуляторний орган може надавати інформацію, одержану від постачальників електронних комунікаційних мереж і послуг, користувачів радіочастотного спектра, користувачів ресурсу нумерації та операторів поштового зв’язку, а також від органів виконавчої влади інформацію, у тому числі фінансового характеру, для статистичних та інших звітів, таких як Індекс цифрової економіки та суспільства (DESI), відповідним установам Європейського Союзу або іншим іноземним і міжнародним організаціям, національним регуляторним органам інших держав.

10. Організація роботи із зверненнями споживачів та громадян

10.1. Звернення споживачів та громадян, адресовані Регуляторному органу, розглядаються відповідно до законодавства. За зверненнями громадян ведеться окреме діловодство відповідно до законодавства.

10.2. Відповіді за результатами розгляду звернень громадян підписуються Головою або членом Регуляторного органу відповідно до розподілу обов’язків між членами Регуляторного органу, у разі, якщо розгляд питання не потребує погодження з іншими членами Регуляторного органу.

10.3. Голова та члени Регуляторного органу проводять особистий прийом громадян згідно із затвердженим наказом Голови Регуляторного органу графіком, що доводиться до відома громадян.

10.4. У разі відсутності Голови або члена Регуляторного органу, який проводить особистий прийом громадян згідно із затвердженим графіком, прийом здійснює член Регуляторного органу відповідно до взаємозамінності членів Регуляторного органу в період їх тимчасової відсутності.

 

Директор
Департаменту правового забезпечення                                                      Євген БАКІРОВ

 

Додаток
до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку
(пункт 4.5 розділу 4)

 

Аналіз регуляторного впливу проекту постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра 
та надання послуг поштового зв’язку

Визначення проблеми

Під час визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

 чітко визначити проблему, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання;

визначити причини виникнення проблеми;

оцінити важливість проблеми (у разі існування даних, які підтверджують існування проблеми та характеризують її масштаб, навести значення цих даних (у цифровому вимірі));

визначити основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

 

 

Держава

 

 

 

Суб’єкти господарювання

 

 

 

зазначити, чому проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів;

зазначити, чому проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів.

 

Цілі державного регулювання

Чітко визначити цілі державного регулювання, що мають бути безпосередньо пов’язані із розв’язанням проблеми.

 

Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Визначення альтернативних способів.

Визначити всі прийнятні альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання, обрати для проведення оцінки вибраних альтернативних способів досягнення цілей не менше двох альтернатив та стисло описати їх:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

 

 

Альтернатива 2

 

 

Альтернатива 3

 

 

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Здійснити опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

 

 

Альтернатива 2

 

 

 

Альтернатива 3

 

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

 

 

Альтернатива 2

 

 

 

Альтернатива 3

 

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

 

 

Альтернатива 2

 

 

 

Альтернатива 3

 

 

 

 

Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Здійснити вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);
3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);
2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);
1 – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

 

 

Альтернатива 2

 

 

Альтернатива 3

 

 

 

Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Описати механізми запропонованого регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему, та заходи, які повинні здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта.

 

Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Обґрунтувати запланований строк дії регуляторного акта, достатній для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання.

 

Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Навести значення прогнозних показників результативності дії регуляторного акта (у кількісному виразі). Слід визначити не менше ніж три кількісні показники, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта;

кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

 

Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Наводяться результати проведеної оцінки впливу регуляторного акта та відображаються прогнозні результати прийняття проекту регуляторного акта.

 

Посада керівника самостійного структурного підрозділу, відповідального за підготовку проекту акта

 

 

__________
(підпис)

 

 

___________________
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Голова НКЕК      

__________
(підпис)

___________________
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)